Tjänster


Våra Tjänster

Våra tjänster utförs alla dagar, även på helger då det brukar passar bäst för både köpare & säljare. Våra tjänster utförs från Stockholms län, runt om Uppsala,Gävleborg och bort till Dalarnas län.Vi på Trygghetsbesiktning kan erbjuda dig:

Överlåtelsebesiktning

Energideklaration

Fuktindikering våtrum

Areamätning

Radonmätning

Hur går en överlåtelsebesiktning till?


Besiktningsmannen går först igenom de handlingar som rör fastigheten som säljaren lämnar, exempelvis ritningar, bygglov och tekniska beskrivningar. Därefter sker ett samtal med säljaren för att få information om vad huset varit med  om och vad säljaren vet sedan tidigare. Upplysningarna kan röra underhåll, skador, renoveringar och liknande.I nästa steg genomförs en okulär besiktning, som innebär att man undersöker alla synliga ytor som är tillgängliga.

Undersökningen omfattar byggnadens alla rum, förråd, källare, vind, balkong, garage och tak.

Även fasader och mark kring huset kontrolleras.

Noggranna anteckningar förs om iakttagelserna på plats.

Det avgörande vid denna besiktning är synintrycket.

Det betyder att instrument och apparater inte används och att inga fysiska ingrepp görs i byggnaden.


Besiktningsmannen bedömer också om det finns påtaglig risk för att fastigheten har väsentliga brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen.

Bedömningen baseras på de redovisade handlingarna, säljarens uttalanden och den okulära besiktningen.

De risker som bedöms föreligga beskrivs i en riskanalys, där även en motivering lämnas.Slutligen upprättas ett utlåtande i form av en skriftlig rapport, där fastighetens byggtekniska skick och risker ingående beskrivs.

Rapporten är det påtagliga resultatet av en överlåtelsebesiktning.


I utlåtandet kan också föreslås fortsatt teknisk utredning avseende sådana förhållanden som inte kunnat klarläggas.

En sådan utredning ingår inte i besiktningen, men kan beställas separat.

En förutsättning är att fastighetsägaren ger sitt uttryckliga medgivande till utredningen.


Vad omfattas inte av besiktningen?

Mark som inte har ett omedelbart samband med byggnaderna på en fastighet ingår inte i besiktningen.

Installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten eller eldstad ingår inte.

Vidare ingår inte undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden.

Provtryckning, radonmätning, fuktmätning och invändig inspektion av oljetank är exempel på sådana undersökningar som inte ingår.