Energideklaration

Energideklaration


Energideklarationen ger information om byggnaders energianvändning till ägare, hyresgäster eller köpare av ett hus, men också till allmänheten. Energianvändningen utgör ofta en viktig del av en byggnads driftskostnader.

Om det finns lämpliga åtgärder att vidta i en byggnad för att sänka energianvändningen så ska också förslag till sådana åtgärder finnas med i deklarationen.

Dessa rekommendationer kan därför utgöra en värdefull information till ägare av byggnader, men även vara intressanta för dem som till exempel funderar på att köpa ett hus. Syftet med energideklarationerna är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

 

Fastighetsägare: Om byggnaden har en användbar golvarea större än 250 kvm som ofta besöks av allmänheten eller/och hyras ut ska den ha en energideklaration.

 

Du som bygger nytt: En energideklaration ska upprättas senast inom två år från det att byggnaden togs i bruk.

 

Om du som köpare inte kräver din rätt att få energideklarationen kan du i ett senare skede själv bli tvungen att bekosta en sådan. Det kan bli fallet om du i din tur säljer byggnaden. Energideklarationen för en byggnad är nämligen alltid giltig i tio år och kan under den tiden användas för att fullgöra de skyldigheter som ligger på en säljare.

 

Du som ska hyra: Energideklarationen kan ge dig viktig information, så ta vara på din rätt att få se den. I energideklarationen finns information om hur mycket energi byggnaden använder, men också om radonmätning och ventilationskontroll var utförd eller inte när deklarationen gjordes.

Energiberäkning

 

Vid nybyggnation samt vid om- och tillbyggnad finns vissa regler gällande byggnadens energihushållning. Vid bygglovansökan ska även inlämnas en energibehovsberäkning eller energibalansberäkning, vilken ska visa att byggnaden klarar energikrav.

Hur mycket energi en byggnad tillåts förbruka är beroende av var i landet den är belägen samt vilken typ av uppvärmning som används.

Energibehovsberäkning skall utföras av person med nödvändig kompetens.Areamätning

 

Många gånger råder det osäkerhet om hur stor en fastighet egentligen är. Vid en försäljning är det säljarens ansvar att den uppgivna arean är korrekt, därför kan det vara klokt att låta en oberoende part göra en korrekt uppmätning enligt gällande Svensk standard, SS 201054:2009.

 

Areamätningen görs i huvudsak med lasermätare. Arean räknas ut digitalt i CAD och beräknas till närmaste hel kvadratmeter. Om behov finns upprättas nya digitala (CAD) skalenliga planritningar där måtten stämmer.


Radon

 

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallad radondöttrar, dvs radioaktiva metallatomer. Radonhalten mäts i enheten Bequerel per kubikmeter luft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom per sekund sönderfaller i varje kubikmeter luft.

Miljontals hem och byggnader innehåller höga halter av radongas. Bor man i ett hus med hög radonhalt, det vill säga en radonhalt som överstiger gränsvärdet på 200 Bq/kubikmeter, riskerar man att drabbas. Om man röker och bor i ett hus som har hög radon är risken för lungcancer särskilt hög.

 

Vi mäter radon i inomhusluften genom mätning med kontinuerligt registrerande radoninstrument.

Ett kontinuerligt registrerande radoninstrument tar in luft via ett filter som tar bort radondöttrarna. Den alfastrålning som sänds ut när radonet och dess döttrar sönderfaller i instrumentet detekteras på olika sätt i olika instrumenttyper. Gemensamt är att de sparar mätvärden för kortare tidsintervall och kan därmed visa radonhaltens variation under hela mätperioden. Instrumenten kan beräkna ett medelvärde och osäkerheten för ett valfritt antal mätvärden. Dessa instrument används när man snabbt vill få ett mått på radonhalten, t.ex. i samband med en husförsäljning, i samband med en renovering, vid utvärdering av radonsaneringsåtgärder eller under injustering av en installation för sanering av radon.

 

Mätperioden är minst 2 dygn per radoninstrument (24 timmar i varje mätpunkt)Företaget

Trygghetsbesiktning AB

Orgnr: 556951-9712

Tel: 0723-35 35 50 

E-post: info@trygghetsbesiktning.se


Vi som jobbar på Trygghetsbesiktning AB

Magnus Skoglund, Ägare & Besiktningsman-SBR

E-post: magnus@trygghetsbesiktning.se


Helena Skoglund, Ägare - Ekonomi & Administration

E-post: helena@trygghetsbesiktning.se